Bendrovė rengia ir tvirtina planuojamų vykdyti einamaisiais biudžetiniais metais viešųjų pirkimų planus ir kasmet, ne vėliau kaip iki kovo 15 dienos, o šiuos planus patikslinusi, – nedelsdama, Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje ir savo tinklalapyje, skelbia tais metais planuojamų vykdyti viešųjų pirkimų, viršijančių mažos vertės apimtis, suvestinę Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka, taip pat iš anksto skelbia pirkimų, išskyrus mažos vertės pirkimų, techninių specifikacijų projektus. Viešųjų pirkimų suvestinė ir techninių specifikacijų projektai skelbiami ir dėl šių projektų gautos pastabos ir pasiūlymai įvertinami Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka.