Subjektai, norintys vykdyti darbus UAB „Vilniaus apšvietimas“ eksploatuojamame apšvietimo tinklo ruože, privalo suderinti ir gauti UAB „Vilniaus apšvietimas“ leidimą/sutikimą.

Dėl leidimo vykdyti darbus arba mūsų įmonės atstovo iškvietimo į darbų zoną, jums  reikia ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki darbų pradžios pranešti mums elektroniniu paštu informacija@vilniausapsvietimas.lt arba atvykti Elektrinės g.1, Vilnius. Būtina nurodyti tikslų darbų pradžios laiką ir vietą (pridėti vietos schemą), atsakingo darbuotojo kontaktus. Esant avarinei situacijai, kreiptis į mūsų įmonės visą parą dirbančią avarinę dispečerinę tarnybą el.paštu: dispecerine@vilniausapsvietimas.lt, telefonu (8 686) 17097 .

Nesuderinus su UAB „Vilniaus apšvietimas“ savavališkai vykdyti darbus apšvietimo tinklo ruože pagal saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisykles – griežtai draudžiama. Informuojame, jog turime teisę bausti subjektus dirbančius be leidimo.

Asmenys, sudarę rangos sutartį, prieš pradėdami dirbti, privalo pasirašyti su UAB „Vilniaus apšvietimas“ atsakomybės ribų aktus, kuriuose turi būti numatyta darbų organizavimo ir vykdymo tvarka, darbų trukmė bei atsakomybė.

Jei vykdydami darbus pažeisite ar nutrauksite elektros kabelį, sugadinsite apšvietimo tinklo įrenginius – turėsite kompensuoti UAB „Vilniaus apšvietimas“ patirtus nuostolius. Darbų saugos norminių aktų nuostatų vykdymas yra privalomas. Pažeidę elektros kabelius, galite ne tik patys susižaloti, bet ir nutraukti elektros tiekimą.

Elektros tinklų apsaugos zonose be raštiško tuos elektros tinklus eksploatuojančių asmenų sutikimo draudžiama:

  • statyti, remontuoti, rekonstruoti arba griauti bet kokius statinius;
  • vykdyti įvairius kasybos, krovimo, dugno gilinimo, žemės kasimo, sprogdinimo, melioravimo, užtvindymo darbus, mechanizuotai laistyti žemės ūkio kultūras, įrengti gyvulių laikymo aikšteles, vielines užtvaras ir metalines tvoras;
  • sodinti arba kirsti medžius, taip pat kirsti medžius už apsaugos zonos, galinčius griūti ant laidų ir atramų;
  • važiuoti mašinomis ir mechanizmais, kurių bendras aukštis su kroviniu arba be krovinio nuo kelio paviršiaus daugiau kaip 4,5 metro, elektros oro ir oro kabelių linijų apsaugos zonose;
  • dirbti žemės darbus giliau kaip 0,3 metro, taip pat lyginti gruntą požeminių elektros kabelių linijų apsaugos zonose.
  • užgriozdinti privažiavimus ir priėjimus prie elektros tinklų objektų;
  • mėtyti ant laidų, atramų ir priartinti prie jų bet kokius daiktus, taip pat lipti į atramas ir ant transformatorių pastočių, transformatorinių bei skirstomųjų punktų;
  • pašaliniams asmenims būti elektros įrenginių patalpose bei elektros įrenginių teritorijose, atidaryti elektros tinklų įrenginių duris, dangčius ir liukus, atlikti elektros tinkluose perjungimus ir prijungimus bei kitus darbus;
  • atlikti bet kuriuos veiksmus, kurie gali trikdyti normalų elektros tinklų darbą, gadinti juos arba dėl kurių gali įvykti nelaimingų atsitikimų.