DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTASIS (PASKIRTASIS)

DARBO UŽMOKESTIS

Pareigybės pavadinimas

2017

metai

2018 metai

darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius

 II ketv.

 III ketv.

Administracijos ir tarnybų vadovai 1965,55 13 2410,87* 2030,87
Specialistai 1339,25 30 1598,86* 1439,38
Kvalifikuoti darbininkai 1237,60 58 1720,94* 1661,89
Nekvalifikuoti darbininkai 380,95 1 547,82* 450
*Skirta metinė premija už 2017 m. veiklos rezultatus.